Prawo do odstąpienia od umowy / Wzór formularza odstąpienia od umowy

Prawo do anulowania 1

Prawo do odstąpienia od umowy / Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wycofanie się 1

Prawo odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy (pobierz jako plik PDF)

 

Odstąpienie 1

A. Instrukcje dotyczące anulowania

Wstęp

Konsumenci, tj. każda osoba fizyczna działająca w celach całkowicie lub głównie niezwiązanych z handlem, działalnością gospodarczą, rzemiosłem lub zawodem tej osoby, ma prawo odstąpić od każdej umowy na następujących warunkach:

Prawo do anulowania

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie wejdzie w fizyczne posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Guidone & Zielenski GbR, Carl-Orff-Weg 17, 79312 Emmendingen, Deutschland, tel.: +49 1520 6397937, e-mail: service@vita-aeterna.eu) o decyzję o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem). Możesz skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą skorzystania przez Ciebie z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż czternaście dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możemy potrącić kwotę zwrotu z tytułu utraty wartości dostarczonego towaru, jeśli strata wynika z niepotrzebnego obchodzenia się z nim. Zwrotu środków dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

ają Państwo obowiązek odesłać lub przekazać nam towar bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru

Wyłączenie i/lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których wyłączne miejsce zamieszkania oraz adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską.

 

B. Formularz anulowania

Jeśli chcesz odstąpić od niniejszej umowy, wypełnij i prześlij ten formularz.

Guidone & Zielenski GbR
Carl-Orff-Weg 17
79312 Emmendingen
Niemcy

E-mail: service@vita-aeterna.eu

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego towaru (*) /o świadczenie następującej usługi (*),

__________________________________________

__________________________________________

Zamówiono w dniu (*) ____________ / otrzymano w dniu (*) __________________

__________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

__________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

__________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli formularz jest przesyłany w formie papierowej)

__________________________

Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Prawa autorskie: IT-Recht Kanzlei (https://www.it-recht-kanzlei.de)


Wzór formularza odstąpienia od umowy

Nasz wzór formularza odstąpienia od umowy w formacie PDF: POBIERZ
Nasz model formularza odstąpienia od umowy online: FORMULARZ ONLINE


Aby otworzyć pliki PDF do pobrania, potrzebny jest dodatkowy program, taki jak Adobe Reader, który można pobrać bezpłatnie online. Aktualną wersję programu Adobe Reader znajdziesz tutaj.